ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെപ്പോലെത്തന്നെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലികളാണു് ന്യായങ്ങൾ. ഭൂരിഭാഗം ന്യായങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും അതേ പടി വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണു്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥയോ സന്ദർഭമോ സാദ്ധ്യതയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദീർഘസമാസത്തിലുള്ള ഒരു വാക്കു് പ്രചാരത്തിലാകുകയും അതിനു സമാനമായ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചു് പറയേണ്ടിവരുമ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കു് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണു് ന്യായങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതു്.

മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകാണാവുന്ന ന്യായങ്ങളുടെ പട്ടികയാണു് ഈ താളിൽ കാണാവുന്നതു്.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ന്യായനിഘണ്ടു&oldid=17773" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്