ഗർദ്ദഭം-കഴുത;
ഒരു വസ്തു തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിട്ടും അതെന്താണെന്നോ അതിന്റെ ഗുണമെന്താണെന്നോ അറിയാതെ പോവുന്ന സ്ഥിതിയെ കുറിക്കുന്ന ന്യായം.
'കുങ്കുമത്തിന്റെ വാസമറിയാതെ
കുങ്കുമം ചുമക്കും പോലെ ഗർദ്ദഭം'- ജ്ഞാനപ്പാന

ഇതേ ആശയമുള്ള ചില ചൊല്ലുകൾ തിരുത്തുക

 • ചട്ടുവമറിയുമോ കറിയുടെ രസം
 • തീവെട്ടിക്കാരനു കണ്ണു കണ്ടുകൂടാ
തീവെട്ടിയുടെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അതേന്തിയ ആൾക്കു കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു പോകുമെന്നതിനാൽ കാഴ്ച കുറവായിരിക്കും. ഒരു വസ്തു അടുത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതു ആസ്വദിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ.
 • അളക്കുന്ന നാഴിക്കു്‌ അരിവില അറിയാമോ
 • കരിമ്പുകൊണ്ടടിച്ച കഴുത കരിമ്പിൻ രുചിയറിയുമോ
 • ചുട്ട ചട്ടി അറിയുമോ അപ്പത്തിന്റെ സ്വാദു്
 • പൂട്ടുന്ന കാളയെന്തിനു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തറിയുന്നു
 • പശു കിഴടായാലും പാലിന്റെ രുചിയറിയുമോ
 • കലത്തിനറിയാമോ കർപ്പൂരത്തിന്റെ ഗന്ധം
 • മൺവെട്ടി തണുപ്പറിയുമോ
 • കറിയുടെ സ്വാദു്‌ തവിയറിയില്ല
 • ആടറിയുമോ അങ്ങാടിവാണിഭം


ന്യായനിഘണ്ടു

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=കുങ്കുമഗർദ്ദഭന്യായം&oldid=14779" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്