ആനയെ തൊട്ടു മനസ്സിലാക്കിയ അന്ധന്മാരെപ്പോലെ അബദ്ധ ധാരണകളിലെത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ന്യായമാണ് അന്ധഗജന്യായം. ആനയെ തൊട്ടു നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച അന്ധരിൽ ഒരാൾക്ക് അത് തൂണ് പോലെയും, മറ്റൊരാൾക്ക് അത് മുറം പോലെയും, വേറൊരാൽക്ക് ചൂലല് പോലെയും തോന്നിച്ചു. ഇതൊന്നും ശരിയായ വിലയിരുത്തലാകുന്നില്ല.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അന്ധഗജന്യായം&oldid=17776" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്