അസി = വാൾ. അസിധാര = വാളിന്റെ വായ്ത്തല. ലേഹനം = നക്കുക, രുചിനോക്കുക. വാളിന്റെ വായ്ത്തല നക്കുന്നതുപോലെ അതിദുഷ്കരമായ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ന്യായമാണ് അസിധാരാവലേഹനന്യായം.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അസിധാരാവലേഹനന്യായം&oldid=17785" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്