ഓത = തുന്നിയ, നെയ്ത. പ്രോത = കെട്ടിയ, ഉറപ്പിച്ച, നീളെ നെയ്ത തുണി.നെടുകെയും കുറുകെയും ഉറപ്പിച്ചത് എന്ന അർത്ഥം. വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം കൂടിചേർന്നത് എന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ ഓതപ്രോതന്യായം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഓതപ്രോതന്യായം&oldid=17788" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്