മണ്ഡനം = ആഭരണം.

ഇരവൽ വാങ്ങിയ ആഭരണം,

യഥാര്ത്ഥത്ത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നിടത്തും പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നിടത്തുമാണ് ഈ ന്യായത്തിന്റെ പ്രയുക്തി

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=യാചിതമണ്ഡനന്യായം&oldid=11947" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്