പരസ്പരസഹകരണത്തിന്റെ മഹത്വം കുറിക്കുന്ന ന്യായമാണ് അന്ധപംഗുന്യായം. അന്ധനായ ഒരുവനും മുടന്തനായ (പംഗു) മറ്റൊരുവനും യാത്ര ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ അന്ധൻ മുടന്തനെ തോളിലേറ്റുകയും മുടന്തൻ അന്ധന് വഴി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു. അങ്ങനെ അന്ധനും മുടന്തനും സഹകരിച്ച് കാര്യം കാണുന്നു.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അന്ധപംഗുന്യായം&oldid=17778" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്