ദഗദ്ധ= കരിഞ്ഞത്, ദഹിച്ചത്.പത്രം=ഇല. കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഇല അതിന്റെ , ആകൃതി നിലനിർത്തിയേക്കാം.എന്നാൽ അത് ഇലയല്ല അത് കരിയായിട്ടാണ് ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് പോലെ ആകാരം മാറിയില്ലെങ്കിലും സ്വഭാവം മാറാൻ വിരോധമില്ല എന്ന ന്യായം.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ദഗ്ദ്ധപത്രന്യായം&oldid=14711" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്