വിക്കിചൊല്ലുകൾ:യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

  • യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളുടെ പേരുകൾ:
  1. Dexbot
  2. Jairodz
  3. VolkovBot
  4. Kiran Gopi
  5. Irvin calicut
  6. Manasy
  7. Fifthman
  8. Pidiyax