വിക്കിചൊല്ലുകൾ:യന്ത്രം/അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ

യന്ത്രങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ താഴെപ്പറയുന്ന വിധത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.

Requests for the bot flag should be made on this page. This wiki uses the standard bot policy, and allows global bots and automatic approval of certain types of bots. Other bots should apply below, and then request access from a steward if there is no objection.:

Please copy the format below and complete the Bot request in the corresponding request section.
No need to sign. The signature will appear automatically.

{{subst:BotFlag
|botname = <Your bot name here>
|operator = <Your name here>
|framework = <software/framework used>
|purpose = <What is the bot doing in general and what is the bot's purpose in ml wiki>
|remarks = <Any other comments that You may want to make>
}}

Click Here to see a sample

അംഗീകാരത്തിനുവേണ്ടി നിലവിലുള്ള അപേക്ഷകൾ (New bot requests) തിരുത്തുക

 • Current requests for approval. Please add new requests here at the top of this section.
 • യന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇവിടെ കാണാം:
 • Operator :user:Kiran Gopi
 • Purpose  :അന്തർവിക്കി കണ്ണികൾക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു
 • Framework :പൈത്തൺ
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks :

-- കിരൺ ഗോപി 17:02, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ച തിരുത്തുക

ഒരാഴ്ച കാത്തിരുന്ന് എതിർപ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്ലാഗാം --Jyothis(സം‌വാദം) 19:23, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

One more request has been added on this page on 3 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC) -- Quentinv57(സം‌വാദം) 19:28, 10 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനം തിരുത്തുക

Granted from Meta as there is no local bureaucrat, and I don't see any oppositions above. Cordially, -- Quentinv57(സം‌വാദം) 19:36, 10 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
 • Operator :Firilacroco
 • Purpose  :Interwiki links
 • Framework :Pywikipedia
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks : Bot flag on many wiki projects + Global bot

-- Firilacroco(സം‌വാദം) 20:45, 6 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ച തിരുത്തുക

  തീരുമാനം തിരുത്തുക

 • Operator :Akhilan
 • Purpose  :welcome
 • Framework :Pywikipedia
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks :

--അഖിലൻ(സം‌വാദം) 18:14, 4 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ച തിരുത്തുക

പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.--കിരൺ ഗോപി 08:29, 29 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനം തിരുത്തുക

Hello, I am operator of a bot EleferenBot, and would like to have the bot flag.

--Eleferen(സം‌വാദം) 14:54, 5 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]