വടക്കത്തിപ്പെണ്ണാളേ

വൈക്കം കായൽ ഓളം തല്ലുന്ന വഴിയേ കൊയ്ത്തിനു വന്നവളേ

കണ്ണുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് മിണ്ടുമിളമങ്കേ

കണിമങ്കേ കന്നിമടന്തേ

വടക്കത്തിപ്പെണ്ണാളേ

ആളൊഴിഞ്ഞ മൈനപ്പാടനടുവരമ്പത്ത്

അതിരുവരമ്പത്ത്

ആയിരം താറാകാറനിലവിളീൽ

എന്റെ മനസ്സിന്റെ കനറ്റലു നീ കേട്ടോ നീ കേട്ടില്ലേ

എന്റെ താറാമ്പറ്റം പോലെ ചെതറുന്നേ ഞാൻ

വടക്കത്തിപ്പെണ്ണാളേ

നിലാവുവീണ പമ്പയാറ്റിൻ ചുഴിയിളക്കത്തിൽ

ഓളമിളക്കത്തിൽ

കോളിളകാണ്ട് മാനം തെളിഞ്ഞപ്പോ

നിന്റെ ചിരി മാത്രം തേടി വരുമെന്നെ കണ്ടോ

കണ്ടില്ലേ നീ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ

എന്റെ നയമ്പിലെ വെള്ളം പോലെ ചെതറുന്നേ ഞാൻ

വടക്കത്തിപ്പെണ്ണാളേ

വൈക്കം കായൽ ഓളം തല്ലുന്ന വഴിയേ കൊയ്ത്തിനു വന്നവളേ

കണ്ണുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് മിണ്ടുമിളമങ്കേ കണിമങ്കേ കന്നിമടന്തേ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=വടക്കത്തി_പെണ്ണാളേ&oldid=20861" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്