മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ

 • വിധിച്ചതേ വരൂ , പിന്നെ
  കൊതിച്ചതു വരാ ദൃഢം.
 • ശിഷ്‌ടന്റെ ശീലം പോവീല-ദുഷടസംസർഗ്ഗകാരണാൽ.
  കോകിലത്തിൻ മൃദുസ്വനം-പോകുമോ കാകസംഗമാൽ?
 • ശിഷ്യവിത്തം ഹരിച്ചീടും-ഗുരുക്കന്മാർ പെരുത്തു താൻ.
  ശിഷ്യചിത്തം ഹരിക്കുന്ന-ഗുരുക്കളതിദുർല്ലഭം.
 • തരുണൻ, സുന്ദരൻ, നല്ല-തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചവൻ,
  ശരി, വിദ്യപഠിക്കാഞ്ഞാൽ-മുരുക്കിൻപൂവിനൊക്കുമേ.
 • ജാതിയല്ല ഗുണങ്ങൾക്കു-ഹേതുവെന്നു നിനയ്ക്കുണം
  നിതാരാം പൂജ്യനായീലേ-വിദുരൻ ശൂദ്രനാകിലും?
 • പോയതോർത്തനുശോചിക്കാ
  ഭാവി ചിന്തിച്ചിരുന്നിടാ
  അപ്പോൾ വരുന്ന കാര്യത്തി
  ലേർപ്പെട്ടീടുന്നു ബുദ്ധിമാൻ.
 • ചങ്ങാതി നല്ലതെന്നാകിൽ
  കണ്ണാടിയതു വേണ്ടതാൻ
 • പെൺപടയ്ക്കെന്തുവാനൂറ്റം
  മൺചിറയ്ക്കെന്തുറപ്പുതാൻ?
 • മൂലമാം നിധനത്തിനു- മൂലമാം കലഹത്തിനും
  മൂലമാം നരകത്തിന്നു-മൂലമാർത്തിക്കുമംഗന
 • ഐശ്വര്യമാകും തിമിരം -കണ്ണിൽ ബാധിക്കിലപ്പൊഴേ
  ദാരിദ്ര്യമായമഷി താൻ- തേച്ചെന്നാലേ തെളിഞ്ഞിടൂ (അവസരോക്തിമാല)
 • പണമില്ലാത്ത പുരുഷൻ മണമില്ലാത്ത പൂവുപോൽ(അവസരോക്തിമാല)
 • പണമെന്നാഖ്യ കേൾക്കുമ്പോൾ
  പിണവും വാ പിളർന്നിടും (അവസരോക്തിമാല)
:w
:w
വിക്കിപീഡിയയിലെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന താളിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്‌: