1. മനുഷ്യനു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നർമ്മബോധം. മാർക്ക് ട്വയൻ
  2. മാനവരാശി യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം മാനവരാശിയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കും. ജോൺ എഫ് കെന്നഡി.

പഴഞ്ചൊല്ലുകൾതിരുത്തുക

മർത്ത്യനു കൈപ്പിഴ ജന്മസിദ്ധം
മർത്ത്യസ്വഭാവം മരണം വരേയ്ക്കും
മനുഷ്യൻ കടിച്ചാൽ മരുന്നില്ല

മറ്റു ഭാഷാചൊല്ലുകൾ [1]തിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. The Prentice Hall Encyclopedia of World Proverbs
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=മനുഷ്യൻ&oldid=17724" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്