• അന്നരക്കാശെനിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ
  മന്ദസ്മിതാസ്യനായ് നിന്നിരുന്നു
  ഇന്നു ഞാൻ വിത്തവാൻ തോരുന്നതില്ലെന്റെ
  കണ്ണുകൾ, കഷ്ട്മിതെന്തുമാറ്റം(ചങ്ങമ്പുഴ)
 • ഉത്തമം സ്വാർജിതം വിത്തം -
  മദ്ധ്യമം ജനകാർജിതം
  അധമം സോദരദ്രവ്യം
  സ്ത്രീ വിത്തമധമാധമം (സുഭാഷിതരതനാകരം)
 • ഐശ്വര്യമാകും തിമിരം -കണ്ണിൽ ബാധിക്കിലപ്പൊഴേ
  ദാരിദ്ര്യമായമഷി താൻ- തേച്ചെന്നാലേ തെളിഞ്ഞിടൂ (അവസരോക്തിമാല)
 • ദ്രവ്യമുണ്ടെങ്കിലേ ബന്ധുക്കളുണ്ടാവൂ
  ദ്രവ്യമില്ലാത്തവനാരുമില്ലാ ഗതി.
  ദിവ്യനെന്നാകിലും ഭവ്യനെന്നാകിലും
  ദ്രവ്യമില്ലാഞ്ഞാൽ തരംകെടും നിർണയം (പഞ്ചതന്ത്രം)
 • ധനമെന്നുള്ളതു മോഹിക്കുമ്പോൾ
  വിനയമൊരുത്തനുമില്ലിഹനൂനം
  തനയൻ ജനകനെ വഞ്ചനചെയ്യും
  ജനകൻ തനയനെ വധവുംകൂട്ടും
  അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠനെ വെട്ടിക്കൊല്ലും
  മനുജന്മാരുടെ കർമമിതല്ലാം (കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ)
 • പണമെന്നുള്ളതു കൈയ്യിൽ വരുമ്പോൾ
  ഗുണമെന്നുള്ളതു ദൂരത്താകും
  പണവും ഗുണവും കൂടിയിരിപ്പാൻ
  പണിയെന്നുള്ളതു ബോധിക്കേണം (കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ)
 • പണമില്ലാത്ത പുരുഷൻ മണമില്ലാത്ത പൂവുപോൽ(അവസരോക്തിമാല)
 • പണമെന്നാഖ്യ കേൾക്കുമ്പോൾ
  പിണവും വാ പിളർന്നിടും (അവസരോക്തിമാല)
 • പണമൊരുവനു ഭൗതികപ്രതാപ-
  ത്തണലിലിരുന്നു രമിപ്പതിന്നുകൊള്ളാം
  ഘൃണയതിനൊരുനാളുമില്ല ജീവ
  വ്രണമതുണക്കുകയില്ല തെല്ലുപോലും.(ചങ്ങമ്പുഴ)
 • മുതൽ വെളിയിലിറക്കാതത്രയും മൂടിവയ്ക്കും
  വ്രതമുടയ കടുപ്പക്കാർക്കു നാശം കലാശം. (വള്ളത്തോൾ- ചിത്രയോഗം)
 • വയോവൃദ്ധൻ , തപോവൃദ്ധൻ, ജ്ഞാനവൃദ്ധനുമെന്നിവർ
  മൂവരും ധന്യവൃദ്ധന്റെ -വാതിൽക്കൽ കാത്തുനിൽക്കുവോർ(വള്ളത്തോൾ -ദൂര)
 • പണമുണ്ടാക്കാനായി സമയം കളയാൻ എനിക്കൊക്കില്ല. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലൂയി അഗാസിസ്
 • കവിതെഴുത്തിൽ പണമുണ്ടാകില്ല. പണത്തിലാണെങ്കിൽ കവിതയൊട്ടില്ലതാനും ഇംഗ്ലീഷ് കവി റൊബർട്ട് ഗ്രേവ്സ്.
 • ധാരാളം പണമുള്ള ഒരു ദരിദ്രനായി ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെനിക്ക് . പാബ്ലൊ പിക്കാസൊ
 • പണത്തെ എത്ര കെട്ടിപിടിച്ചാലും അത് തിരികെ കെട്ടിപിടിക്കില്ല . അമേരിക്കൻ ശഖരത്തിൽ നിന്നും
 • പണം പാഴാക്കിയാൽ പണക്കുറവ് സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കും എന്നാൽ സമയം പാഴാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അംശമാണ് നഷ്ടപ്പെടുക .മൈക്കിൽ ലീബൗഫ്
 • ദിനപത്രത്തിൽ കോടീശ്വർനമാരുടെ പട്ടികയിൽ എന്റെ പേരങ്ങാൻ വന്നിട്ടുണ്ടൊ എന്ന് ഞാൻ എന്നും പരിശോധിക്കും .ഇല്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ജോലിക്കു പോകും . അമേരിക്കൻ ഹാസ്യ താരം റൊബർട്ട് ഓർബൻ
 • പണത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ മതക്കാരാണ് . വോൾട്ടയർ
 • പണത്തിനു പലപ്പോഴും തീ പിടിച്ച വിലയാൺ .എമേഴ്സൺ.
 • പണത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനെ പണം പിശാചിനെപോലെ വേട്ടയാടും . അമേരിക്കൻ ഗ്രനഥകാരൻ ഹെൻട്രി ഫീൽഡിംഗ്

പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ തിരുത്തുക

 • സമ്പത്ത് കാലത്ത്
തൈപത്തു വച്ചാ
ലാപത്തുകാലത്തു കാ പത്തു തിന്നാം
 • കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധമുലകിൽ സുലഭം (നമ്പ്യാർ)
 • പണമെന്നുള്ളത് കൈയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ഗുണമെന്നുള്ളത് ദൂരത്താകും
 • പണം കണ്ടാലേ പണം വരൂ
 • പണം കൊടുത്ത് ആനയെ വാങ്ങിയാൽ പവൻ കൊടുത്ത് പാപ്പാനെ നിർത്തണം
 • പണം കൊണ്ടെറിഞ്ഞാലേ പണത്തിന്മേൽ കൊള്ളൂ
 • പണം നോക്കി പണ്ടം കൊള്ളുക , ഗുണം നോക്കി പെണ്ണുകൊള്ളുക
 • പണം നോക്കിനു മുഖംനോക്കില്ല
 • പണം പന്തലിൽ കുലം കുപ്പയിൽ
 • പണം പാഷാണം, ഗുണം നിർവാണം
 • പണം പെരുത്താൽ ഭയം പെരുക്കും
 • പണം മണ്ണാക്കുക മണ്ണ് പണമാക്കുക
 • കടമപകടം
 • കടമില്ലാത്ത കഞ്ഞി ഉത്തമം
 • കടമൊഴിഞ്ഞാൽ ഭയമൊഴിഞ്ഞു
 • കടം കാതറുക്കും
 • കടം കാലനു തുല്യം
 • കടം കൊടുത്താലിടയും കൊടുക്കണം
 • കടം കൊടുത്തു പട്ടിണി കിടക്കരുത്
 • കടം വാങ്ങി കുടിവെച്ചാൽ കുടികൊണ്ട് കടം വീട്ടാം
 • കടം വാങ്ങിയുണ്ടാൽ മനം വാടിവാഴാം
 • കടം വീടിയാൽ ധനം

മറ്റു ഭാഷാചൊല്ലുകൾ [1] തിരുത്തുക

 1. പണത്തോടും പെണ്ണിനോടും കളി അരുത് (ഇംഗ്ലീഷ്)
 2. പണത്തെക്കുറിച്ച് പൊങ്ങച്ചം പറയരുത്. അത് ഏതു സമയവും നഷ്ടപ്പെടാം( യിഡ്ഡിഷ്)
 3. പണമിടപ്പാട് മാതാപിതാക്കളേയും കുട്ടികളേയും അന്യരാക്കുന്നു (ജപ്പാൻ)
 4. കടം കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാത്തവൻ ധന്യനാണ്. അവൻ ശത്രുക്കളെ സമ്പാദിക്കുന്നില്ല ( യിഡ്ഡിഷ്)
  1. മടിശ്ശീലയിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിൽ തേനുണ്ടാവണം (ഫ്രഞ്ച്)
 5. പണം മോഹിക്കുന്നവൻ എന്തും മോഹിക്കുന്നവനാണ് (ഇംഗ്ലീഷ്)
 6. പണമില്ലാത്തവനു മടിശ്ശീല വേണ്ട ( ഇംഗ്ലീഷ്),
 7. പണം വിതക്കുന്നവൻ ദാരിദ്ര്യം കൊയ്യൂം ( ഡാനിഷ്)
 8. കുറച്ചു പണം പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ധാരാളം പണം അകത്തേക്ക് വരില്ല ചൈനീസ്
 9. ഒരൊറ്നമെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ (തുർക്കി)
 10. പണമുണ്ടോ കൈയ്യിൽ? ഇരിക്കൂ. പണമില്ലേ? സ്ഥലം വിട്ടോള്ളൂ (ജർമ്മൻ)
 11. പണമുള്ളവന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കപ്പെടും ( ഹീബ്രു)
 12. പാപം ചെയ്യാനും പണം ആവശ്യമാണ് (യിഡിഷ്)

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. The Prentice Hall Encyclopedia of World Proverbs
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=പണം&oldid=21718" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്