ടെർമിനേറ്റർ 2: ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ

1991-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് ചലച്ചിത്രമാണ് ടെർമിനേറ്റർ 2: ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ.

സംവിധാനം: ജെയിംസ് കാമറൂൺ. രചന: ജെയിംസ് കാമറൂൺ, വില്ല്യം വിഷർ ജൂനിയർ.

സംഭാഷണങ്ങൾതിരുത്തുക

  • ഇത് ഒന്നും വ്യക്തിപരം അല്ല.

(It's nothing personal.)


  • ഈ കുറി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്.
  • ഇത്തവണ അവ രണ്ടെണ്ണം.

(This time there are two.)

  • അതേ നിർമ്മിതി. അതേ പതിപ്പ്. പുതിയ ദൗത്യം.
  • സമാന നിർമിതി സമാന പതിപ്പ്. പുതുക്കിയ ദൗത്യം.

(Same Make. Same Model. New Mission.)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിലെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന താളിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്‌: