1. അടഞ്ഞ വായിൽ ഈച്ച കയറില്ല
  2. ഒരു നാടിനെയറിയാൻ അവരുടെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും
  3. ഉണ്ടുസുഖിയ്ക്കുന്നവന്റെ മടിശ്ശീല ഉടൻ കാലിയാവും
  4. പണമുണ്ടോ കൈയ്യിൽ? ഇരിക്കൂ. പണമില്ലേ? സ്ഥലം വിട്ടോള്ളൂ
  5. കുറച്ചു മാത്രമുള്ളവനല്ല ദരിദ്രൻ, ധാരാളം ആവശ്യങ്ങളുള്ളവനാണ്
  6. നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട താമസം, അവ ലംഘിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു
  7. ദൈവം തരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ കൈ നീട്ടണം
  8. കുട്ടികകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നയാൾ കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു
  9. ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഉപദേശങ്ങൽ നൽക്കുക
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ജർമ്മൻ_ചൊല്ലുകൾ&oldid=14802" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്