കുഞ്ജരം=ആന; ആനയെ കുളിപ്പിച്ചു വിട്ടാലും എവിടെയെങ്കിലും പൊടിമണ്ണു കണ്ടാൽ വാരി സ്വന്തം ദേഹത്തു പൂശും.
ചിലരുടെ സ്വഭാവം,ചില രീതികൾ ചിലപ്പോൾ ശീലങ്ങൾ - ഇവയൊക്കെ എത്രതന്നെ ശ്രമിച്ചാലും മാറ്റാൻ പറ്റിയെന്നു വരില്ല.
ചൊല്ലുകൾ

സമാനമായ ചിലതു്‌തിരുത്തുക

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=കുഞ്ജരശൗചന്യായം&oldid=14641" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്