ഗുരുവാണി


  • "ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതം സൌഹാർദ്ദത്തിന്റേതാണ് , സാഹോദര്യത്തിന്റേതാണ്, സത്യത്തിന്റേതാണ്."

  • "നിങ്ങൾ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലെ അന്തസ്സുള്ളവനും ഒരു ദാസനെപ്പോലെ വിനയമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം."

  • "ഒരു ചെറിയ ജീവിയിൽ നിന്നുപോലും പഠിക്കാനുണ്ട് ,
    എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും പഠിച്ച് തന്റെ പ്രവർത്തികൊണ്ട് ഒരാളെയെങ്കിലും നന്നാക്കും എന്നൊരു വാശി പുലർത്തണം."

  • "മക്കൾക്കുവേണ്ടി ധനം സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവരെ കർമ്മശേഷിയുള്ളവരായി വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്."

  • "ത്യാഗം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം."


അവലംബം


ശാന്തിഗിരി "ഗുരുവാണി"

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=കരുണാകരഗുരു&oldid=11053" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്