ഉരുളയെടുത്തിട്ടുരുളിയിലിട്ടു

ഉരിയരി വേവിച്ചുരുളയുരുട്ടി
ഉരുളയെടുത്തിട്ടുരുളിയിലിട്ടു
ഉരുളിയെടുത്തിട്ടുറിമേല് വച്ചു
ഉറിയിലിരുന്നിട്ടുരുളി പിരണ്ടു
ഉരുളയുമുരുളിയുമുറിയും കൂടി-
ത്തിത്തോം തകൃതോം തറയില് വീണി-
ട്ടുരുളകളങ്ങനെയുരുളോടുരുളുരുൾ
ഉരുളയുമുരുളിയുമുരുളോടുരുളുരുൾ