"സഹായം:To Read in Malayalam" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

11,706 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
195.229.241.175 (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലു
(താളിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രൊഫ് എം കെ സാനു എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു)
(ചെ.) (195.229.241.175 (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലു)
{{prettyurl|Help:To Read in Malayalam}}
പ്രൊഫ് എം കെ സാനു
<div class="boilerplate metadata" >
{|cellspacing="2" cellpadding="3" style="width:300;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:both"
|style="width:10%;text-align:"center"|[[Image:Nuvola apps important.svg|50px]]
|style="color:black";text-align:"center"|<center>
''"ദയവായി ഈ താളിലെ വിവരങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്യരുത്."'' </br>''"Please do not translate the English text on this page."''</center>
|}
{{H:Helpindex}}
On this page we will try to explain how to resolve problems when viewing the Malayalam pages. Malayalam Wikipedia uses [[:w:Unicode|Unicode]] to encode its pages. If you '''do not see Malayalam letters at all''' you may need a Malayalam Unicode Font, sections below explain the best options for various platforms.
 
If you see Malayalam letters but there are '''too many spelling mistakes''' your browser is probably not set up for Indic scripts.
Please see "[[വിക്കിപീഡിയ:Setting up your browser for Indic scripts|Setting up your browser for Indic scripts]]".
 
==For Microsoft Windows users:==
 
=== Quick instruction for Windows XP + Internet Explorer users ===
Run [http://downloads.sourceforge.net/varamozhi/AnjaliFontInstaller1.03.03.exe AnjaliOldLipi Installer]. No further steps required.
 
=== Details ===
If you have Windows XP with the SP2 update, you already have a working system. The Kartika font which comes with the SP2 update is a decent font. But you need to install any Unicode 5.1 compliant fonts to see new chillus. (See the section [[#Managing Chillu Charaters|Managing Chillu Charaters]] for more details).
 
The most likely reason why you cannot see anything on the Malayalam Wikipedia is that you do not have a font that supports the Malayalam Unicode range. If you can see some letters, but there are too many errors, you probably have a font with poor support for Malayalam Unicode. Perhaps the best fonts available are [http://www.chintha.com/fonts/rachana.exe rachana] by K.H.Hussain [http://varamozhi.sourceforge.net/fonts/AnjaliOldLipi.ttf Anjali Oldlipi] by [[ഉപയോക്താവ്:Kevinsooryan|kevin]] [http://www.supersoftweb.com/Download/TholiTrd.TTF ThoolikaTraditional Unicode font]. They work almost perfectly in Windows 95/98, ME, 2000, and XP (especially with Internet Explorer 5 or over). Please download the fonts by following the above links and install them. To install, copy the fonts, open "Fonts" from Control Panel and paste the fonts in the Fonts directory.
 
===Internet Explorer users:===
If you were able to see some letters, you will need to change the font Internet Explorer uses for showing Malayalam Unicode. To do this pull down ''Tools'' from the menubar in Internet Explorer and follow ''Internet Options...'', click on ''Fonts'' (button). Choose Malayalam in ''Language script'' first, and choose a Unicode font (AnjaliOlpLipi, Thoolika, Rachana etc) in the ''Web page font'' box. Restart Internet Explorer if it doesn't work the first time around.
 
===Mozilla users:===
It seems you need to turn on ''"Indic"'' support in Windows 2000. To do this, go to Control Panel in your computer, double click on Regional Options. In General Tab, language settings for the system, check the Indic box and click OK. You may need to restart the machine after doing this. In Windows XP, go to Control Panel in your computer, double click Regional and Language Options, select Languages Tab, under supplemental language support, check the box to install files for complex script and click OK. (Can somebody please confirm this?). In case you are still not able to see Malayalam letters properly in Mozilla, you should select the font Mozilla uses for Unicode by opening from Mozilla's menu bar Edit->Preferences->Appearance->Fonts. Choose "Fonts for:" as Unicode and all typefaces as Rachana_w01 or ThoolikaUnicode.
====Firefox Users====
[https://sourceforge.net/projects/anjalifont/files/AnjaliOldLipiVersion%200.730.4%202008.ttf/download AnjaliOldlipi] works excellent on Firefox. To use it as default font to display Malayalam and Other Languages [from Tools menu > Options item > Content tab > Fonts & Colors section > Advanced button > Select "Malayalam" and set Anjali as font for serif/san-serif/monospace, do the same for Other Languages also.
 
===Managing Chillu Charaters===
Default Karthika font available in windows for Malayalam is not able to handle [http://unicode.org/versions/Unicode5.1.0/#Malayalam_Chillu_Characters Atomic Chillu Characters] defined in Unicode 5.1.0. But current version of popular [https://sourceforge.net/projects/anjalifont/files/AnjaliOldLipiVersion%200.730.4%202008.ttf/download AnjaliOldlipi] supports atomic chillus. If you are reluctant to use fonts which are encoded with atomic chillus, and using Firefox, install [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7289 this] firefox extension to convert newly defined Chillaksharams to old fashion.
==== For Windows/IE 6 users ====
Users of Windows XP and Internet Explorer 6 should have difficulty in viewing atomic chillus in their edit box, titlebar etc. even after installing and configuring a newer Unicode 5.1 compatible Malayalam font. '''Uninstalling Kartika.ttf font''' and '''configuring the user interface elements (such as Window title, icon etc) to use any Unicode 5.1 compatible font (such as Anjali/Rachana)''' through Display properties in control panel will fix this problem. Use Controlpanel->Display->Appearance->Advanced option for this configuration. Snapshot of this configuration is given [http://sites.google.com/site/vssun9/cpl.JPG here]. A snapshot of wikipedia editor after this configuration can be seen [http://sites.google.com/site/vssun9/iess.JPG here]. In the image Malayalam character '''ൽ''' in mangal pandey is atomic.
 
==For users of GNU/Linux==
Malayalam Fonts are available [http://download.savannah.nongnu.org/releases/smc/fonts/malayalam-fonts-04/ here]. For installing fonts open your font folder (For Fedora open your file browser, type ''''' fonts:///''''' &nbsp;hit enter; For Ubuntu open your file browser type ''''' /usr/share/fonts/truetype/'''''&nbsp;hit enter) and paste fonts in that folder. Restart any application that may need to use them. Your browser may need to set appropriate font (Font [http://download.savannah.nongnu.org/releases/smc/fonts/malayalam-fonts-04/Rachana_04.ttf Rachana] works fine, anyway check [http://fci.wikia.com/wiki/SMC/Fonts this page] for finding appropriate font for you). Font setting for Firefox browser is available at Edit->Preference->Content->Advanced.
 
Sometimes you have to update your computer for better display of Malayalam. For that try tricks given below after login as a '''''root'''''. If these will not fix the problem please contact our [[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി പഞ്ചായത്ത് (പലവക)|Panchayath]], [http://groups.google.co.in/group/smc-discuss Swathanthra Malayalam Computing] or their [irc://irc.freenode.net/smc-project irc chat paltform] ([http://webchat.freenode.net/?channels=smc-project this link will work in browser]). A wiki related to ''"Malayalam computing"'' is available [http://fci.wikia.com/wiki/SMC here]
 
===For Debian/Ubuntu/IT@School===
For ubuntu 8.10 and above or Debian lenny and above, there is no need of installing anything separately. All fonts are packaged with them and there is no rendering bugs.
 
For Older versions of GNU/Linux distributions follow the below steps :
 
Open the file '''''/etc/apt/sources.list''''' and add a new line '''''deb <nowiki>http://download.savannah.nongnu.org/releases/smc/debian</nowiki> etch main'''''. If you are using lenny or sid use''''' lenny''''' or '''''sid''''' instead of '''''etch'''''.
 
Open command line/ Terminal and use these commands.
{| class="wikitable"
|
<nowiki># wget http://download.savannah.nongnu.org/releases/smc/praveen.key.asc</nowiki> </br>
<nowiki># apt-key add praveen.key.asc</nowiki></br>
<nowiki># apt-get update</nowiki></br>
<nowiki># apt-get install suruma</nowiki></br>
<nowiki># apt-get install ttf-malayam-fonts</nowiki></br>
|}
 
This will fix any rendering problem if there in your system. Then reload/restart your webbrowser/any other program you want to learn the fonts. Set font for the browser.
 
You can also perform a step by step graphical way using synaptic for correcting Malayalam. Screen shots are available [http://smc.nongnu.org/docs/synaptic/ here]. More help about Ubuntu available [http://fci.wikia.com/wiki/SMC/repos/debian here]
 
===For Fedora===
For Fedora 10 onwards, nothing to be done to enable Malayalam. All fonts are packaged and rendering issues are also solved.
 
For older versions follow these instructions :
Download appropriate repo file for your computer (
[http://download.savannah.gnu.org/releases/smc/fedora/9/smc.repo Fedora 9],
[http://download.savannah.nongnu.org/releases/smc/fedora/8/smc.repo Fedora 8], [http://download.savannah.nongnu.org/releases/smc/fedora/7/smc.repo Fedora 7], [http://download.savannah.nongnu.org/releases/smc/fedora/6/smc.repo Fedora 6]). Keep it in the folder '''''/etc/yum.repos.d'''''
 
Open command line/ Terminal and use the command
{| class="wikitable"
|
<nowiki> $ yum update pango</nowiki>
|}
 
After executing them set fonts for the browser then restart it. More help available [http://fci.wikia.com/wiki/SMC/repos/fedora here]
 
===Managing Chillu Characters===
Even though new versions of Linux distributions are working fine with Malayalam; default fonts bundled with them are not supporting [http://unicode.org/versions/Unicode5.1.0/#Malayalam_Chillu_Characters Atomic Chillu Characters] defined in Unicode 5.1.0. [http://malayalam.homelinux.net/evuraan/Unicode-5_1_0/Rachana_04.ttf This Modified version of Font Rachana] renders newly defined atomic Chillaksharams. You can also use [http://malayalam.homelinux.net/evuraan/Unicode-5_1_0/ these fonts] which has Atomic chillus. If you are reluctant to use fonts which are encoded with atomic chills, use [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7289 this] firefox extension to convert newly defined Chillaksharams to old fashion.
 
==For users of Mac OS X==
Download [http://sites.google.com/site/macmalayalam/home/RachanaMac.ttf?attredirects=0 Mac version Rachana Font] and install it. The easiest way to install font is to copy it into '''''~/Library/Fonts'''''. More details about installing fonts available [http://support.apple.com/kb/HT2435 here].
 
Apple's Safari may not render the pre-Unicode 5.1 coded (non-atomic) chillaksharangal properly. However, Firefox 3.x renders everything correctly.
More details available at [http://sites.google.com/site/macmalayalam/ MacMalayalam].
 
== More Info ==
[[:hi:विकिपीडिया:Setting up your browser for Indic scripts|Setting up your browser for Indic scripts]]
 
[[:kn:Wikipedia:Kannada Support|Wikipedia:Kannada Support]]
 
To get more information on how to install fonts, go to this page on the Unicode organization's website. http://www.unicode.org/help/display_problems.html
 
==Additonal Help==
For any additional help please visit our''' [[വിക്കിപീഡിയ:സഹായമേശ|Help desk]]'''.
OR, please leave a message in any of the following talk pages:
 
[[User talk:Vssun|Sunil's Talk Page]] •
[[User talk:Praveenp|Praveen's Talk Page]] •
[[User talk:Shijualex|Shiju's Talk Page]] •
[[User talk:Jacob.jose|Jacob's Talk Page]] •
[[User talk:Manjithkaini|Manjithkaini's Talk Page]] •
[[User talk:Peringz|Peringz' Talk Page]] •
[[User talk:jigesh|jigesh's Talk Page]]
 
 
[[Category:സഹായക താളുകൾ|{{PAGENAME}}]]
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/7799" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്